ผลิตภัณฑ์

The quality of product.

ผลิตภัณฑ์ของเรา

This is what we do and we do it perfectly


Cloud Xcellence ERP คืออะไร

รูปแบบการประมวลผลแบบ Cloud computing ได้ถูกนำมาใช้ในโปรแกรม ERP ระดับโลกหลายตัว ยกตัวอย่างการทำบัญชีออนไลน์ผ่าน Cloud computing ซึ่งช่วยให้ระบบงานส่วนหน้าแบบ Mobile สามารถทำงานระบบใหญ่ๆโดยใช้อุปกรณ์ขนาดเล็กได้อย่างคล่องตัว และสามารถฝากการประมวลผลขนาดใหญ่ไว้บน Cloud server ได้อย่างสะดวก พร้อมกับการเชื่อมต่อระหว่างสำนักงานใหญ่และสำนักบัญชีซึ่งอยู่ที่แห่งไหนก็ ได้ด้วยการเชื่อมต่อ ADSL ราคาประหยัด หรือผ่านเครือข่ายสาธารณะอย่าง 3G ได้โดยทันที โดยสามารถเชื่อมต่อระบบที่หลากหลายที่สุด ไม่ว่าจะเป็น Desktop application, Web application และระบบ Legacy ทุกประเภท นอกจากนี้ ยังสามารถเชื่อมระบบกับผู้ให้บริการระดับโลกทุกรายที่เปิดช่องทางการประมวล ผลร่วมกันได้ด้วย เช่นการเชื่อมระบบสั่งซื้อหนังสือกับ Amazon หรือเชื่อมกับระบบ e-mail กับ gMail เป็นต้น


ข้อดีการให้บริการบน Cloud

ปัจจุบันต้นทุนการประกอบธุรกิจขององค์กรขนาดเล็กและขนาดกลาง (SME) มีต้นทุนที่สูงขึ้น จากค่าแรงงาน วัตถุดิบ ค่าขนส่ง และอื่นๆ ส่งผลให้การแข่งขันรุนแรงขึ้น และ SME ยังมีปัญหาพื้นฐานจากการทำงานต่างๆ เช่น มีวัตถุดิบไม่พอใช้ในการผลิต ทำการผลิตสินค้าไม่ทันตามกำหนดส่ง จำนวนของสต๊อกสินค้าไม่ถูกต้อง มีการทำงานที่ซ้ำซ้อน ขาดการวางแผนและควบการผลิตที่มีประสิทธิภาพ ไม่สามารถปิดบัญชีได้เนื่องจากเอกสารไม่ครบ หรือล่าช้า ผู้บริหารได้รับรายงานจำเป็นล่าช้าไม่ถูกต้อง และไม่ครบถ้วน ดังนั้น SME จึงจำเป็นจะต้องนำระบบสารสนเทศเข้ามาช่วยในการแก้ปัญหาการทำงานต่างๆ ข้างต้น โปรแกรม Enterprise Resource Planning (ERP) จึงได้ถูกพัฒนามาเพื่อแก้ปัญหาดังกล่าว

องผู้ประกอบการมักประสบปัญหาความล่าช้าหรือไม่ประสบผลสำเร็จ ในเวลาที่กำหนด เนื่องจากสาเหตุหลายประการเช่น สถานประกอบการมีกระบวนการทำงานทางธุรกิจไม่อยู่ในระบบมาตราฐาน บุคลากรไม่ให้ความร่วมมือ หรือผู้บริหารไม่สามารถบริหารการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นได้ เป็นต้น การนำ โปรแกรม ERP หรือ ระบบ ERP มาใช้งาน ยังมีต้นทุนที่สูง และต้องใช้เวลานาน ทำให้ธุรกิจมีความเสี่ยงสูง ดังนั้นผู้บริหารจึงต้องเลือก โปรแกรม ERP ที่มีต้นทุนต่ำ ลงทุนน้อย และต้องใช้เวลาในการนำมาใช้งานได้เร็ว ระบบ A Cloud ERP จึงเหมาะกับ องค์กรขนาดเล็กและขนาดกลาง (SME) ที่ต้องการแก้ปัญหาการทำงาน และปรับปรุงกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพ เพราะ ระบบ A Cloud ERP มีต้นทุนที่ต่ำ และใช้ระยะเวลาในการนำมาใช้งานได้เร็วภายใน 2 อาทิตย์